Nordjysk Portteknik er leveringsdygtig i porte

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Med mindre andet følger af ufravigelige lovbestemmelser, eller af en skriftlig aftale, sker ethvert salg fra vort firma på nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, der går forud for eventuelle bestemmelser i købers ordre/accepts, Herunder købers almindelige betingelser.

ORDREBEKRÆFTELSE:

Endelig aftale om levering er først indgået ved købers modtagelse af vor skriftlige ordrebekræftelse og kun indholdet af denne er bindende for os.

Kataloger, brochurer, prislister m.v. samt oplysninger om varens mål, vægt og særlige egenskaber i øvrigt, bør indhentes før varens brug. Sådanne oplysninger er kun bindende for os, når disse udtrykkeligt er anført i ordrebekræftelsen.

Vederlagsfri bistand ved teknisk vejledning og måltagning ud fra tegningsmateriale m.v. er udelukkende en service, for hvilken vi ikke påtager os noget ansvar.

Vi påtager os intet ansvar for eventuelle fejl eller oplysninger i udleveret skriftligt materiale om produkterne, udarbejdet af vore leverandører. Dette gælder enhver form for salgsmateriale, beskrivelser, brugervejledning m.v.

LEVERING:

Den i ordrebekræftelsen anførte leveringstermin kan være 1 til 2 uger før eller efter.

Når der er truffet aftale om levering på købers plads eller andet af køber anvist sted, leveres varerne så nær brugsstedet, som lastvognen – efter chaufførens skøn – kan køre uden fare for at køre fast eller beskadige køretøj og omgivelser. Køber foretager modtagekontrol og stiller fornødent mandskab til rådighed for aflæsning.

Udgifter ved eventuel ventetid for aflæsning på købers plads eller andet af køber anvist leveringssted debiteres køber, ligesom køber må dække de omkostninger, som følge af, at han/hun ikke kan modtage varerne til aftalt leveringstid.

Risikoen for varen er gået over til køber, når varen ved franko-/ufranko levering under aflæsning passerer vognens kant. Såfremt der konstateres skade på varen, ved levering med fragtfirma, skal fragtmanden orienteres straks, således skaden kan blive noteret i fragtbrevet.

MONTAGE:

Vedr. montage af vore produkter, herunder porte, døre og port automatik, skal montageforholdene være korrekt udført jvf. vore montagebetingelser.

Såfremt disse forhold ikke er tilfredsstillende, på aftalte tidspunkt for montage, forbeholder vi os ret til fuld omkostningsdækning.

BETALING:

Når intet andet udtrykkeligt er anført i vor ordrebekræftelse – og forudsat aftalt varekredit – sker betaling i henhold til vore enhver tid gældende almindelige betalingsbetingelser.

Købesummen forfalder til betaling regnet fra det aftalte leveringstidspunkt, dersom købers forhold medfører, at levering ikke kan ske som aftalt.

Rabatter af enhver art ydes kun på betingelse af rettidig betaling. Rabatter ydes ikke på offentlige afgifter.

Ved betaling efter sidste rettidige betalingsdag beregnes rente med 2% pr. påbegyndt måned af det for faldne tilgodehavende inkl. moms. Vi forbeholder os ret til at opkræve rykkergebyr. De leverede porte/reservedele forbliver Nordjysk Port Teknik ApS´s ejendom indtil det fulde beløb er betalt.

FORUDBETALING OG BANKGARANTI:

Vi forbeholder os ret til i enhver handel at kræve en forudbetaling inden ordren effektueres, særligt i handler, men ikke begrænset hertil, hvor der er tale om en større økonomisk værdi.

Ligeledes forbeholder vi os i enhver handel at kræve en bankgaranti stillet for det fulde ordrebeløb. Eventuelle omkostninger i forbindelse med bankgarantien er vort firma uvedkommende.

ANSVARSBEGRÆNSNING:

Omstændigheder, der forhindrer rettidig eller mangelfri levering, som indtræffer efter udfærdigelse af ordrebekræftelse, og som ikke skyldes vor forsømmelse eller udeladelse, herunder tilfælde af force majeure, transportørens eller anden tredjemand svigt o.l. fritager os fra ansvar for kontraktens opfyldelse.

Ved mangler, som skyldes fejl eller forsømmelser hos vort firma, yder vi erstatning efter dansk rets almindelige regler. Indirekte tab såsom driftstab, tabt avance, dagbøder og lign. erstattes ikke.

Forsinkelse, hvor levering forventes at kunne finde sted senest 3 uger efter aftalt leveringsdato, berettiger ikke køber til at hæve handlen.

ANNULLERING OG ÆNDRINGER AF ORDRER:

I henhold til Købeloven forpligter køber sig, i juridisk forstand, til en bindende aftale med vort firma ved modtagelsen af vor ordrebekræftelse. Købers ændring af ordren, kan ske indtil 3 hverdage efter modtagelse af vor ordrebekræftelse, med mindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os ret til fuld omkostningsdækning.

RETURVARER:

Varer modtages kun retur efter forudgående aftale i hvert enkelt tilfælde.

Varerne skal være ubrugte, i mangelfri stand, og i original og ubrudt emballage.

Varerne skal være fri for smuds etc.

Varer, der er specielt produceret til køber, tages ikke retur.

MANGLER og REKLAMATION:

Køber må straks ved modtagelsen, og inden materialerne tages i brug, gennemgå de leverede varer for at sikre sig, at disse er mangelfri. Reklamationer over mangler, herunder mængde afvigelser, der er eller burde have været konstateret ved en sådan kontrol, må fremsættes straks og absolut senest 8 dage efter varens levering på køberens plads for at kunne tages til følge. Har køber ikke inden 6 måneder efter varens overgivelse meddelt os, at han vil påberåbe sig en mangel, kan han ikke gøre manglen gældende, med mindre vi skriftligt har påtaget os at indestå for varen i længere tid.

I tilfælde af, at køber dokumenterer en mangel ved varen, har vort firma ret til at reparere denne. Købers reklamationsret bortfalder, såfremt de rette brugs-, monterings- og benyttelsesanvisninger ikke er fulgt og/eller vore produkter bliver repareret/-serviceret af personer uden autorisation fra vort firma.

Der gives ikke garanti for videre solgte varer.

TVISTER:

Enhver tvist mellem vort firma og kunden skal afgøres efter dansk ret med Hjørring Byret/Vestre Landsret som værneting, hvad enten sagen anlægges af kunden eller af vort firma.

GYLDIGHED:

Såfremt en eller flere bestemmelser i disse vilkår anses for ugyldige, ulovlige eller umulige at gennemføre, medfører dette ikke, at nærværende salgs- og leveringsbetingelsers øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed eller gennemførlighed påvirkes eller forringes.

ALMINDELIGE MONTAGEBETINGELSER

Med mindre andet følger af ufravigelige lovbestemmelser eller af en skriftlig aftale, sker enhver montage, foretaget af vort firma, på nedenstående montagebetingelser.

GENERELT:

Bygningsgrundlaget for montage skal være korrekt udført, og der skal være frie adgangsforhold til arbejdsstedet.

MONTAGESTEDET

Området omkring montagepladsen skal være rent og frit for materialer.

Området omkring montagepladsen skal være forsynet med el (230V) for arbejdsværktøj.

Området omkring montagepladsen skal være forsynet med belysning.

Færdigt, tæt tag, gavl og facader forefindes.

PORTOMFATNING, NØDVENDIG PLADS ETC.:

Gulv i orden og i plan.

Port omfatning på plads, med rigtige mål jvf. vor ordrebekræftelse og evt. fremsendt karmtegning, solidt ind fæstede og i vægt/lod.

Plads omkring portåbningen skal være i henhold til vor ordrebekræftelse og eventuelt fremsendt karmtegning. Læg her især vægt på sideplads, overhøjde og rumdybde.

Der skal være plads for lodrette og vandrette skinner (kabler, rør etc. skal være rigtigt placerede).

Der skal være plads for indfæstningspunkter på tag.

EL-ARBEJDE:

Samtlige beskrevne el-detaljer leveres og monteres samt el-forbindes internt af Nordjysk Port Teknik ApS, hvorfor vi alene har behov for fremføring af fødestrøm afsluttet med en sikkerhedsafbryder og håndbetjent motorværn, placeret efter anvisninger fra Nordjysk Port Teknik ApS

Skulle De have spørgsmål vedr. ovennævnte, er De velkommen til at kontakte os.